Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt

Panema Installation AB

F-skatt

Moms-
berättigad

Be om offert

Senast kontrollerad: 2023-03-21

Om Panema Installation AB

  • Thom Olsson

  • Hammarbacken 6b,191 49 Sollentuna

  • Medlem sedan 2022-10-07

Panema hjälper till med alla typer av installationer inom värme och sanitet, stora som små. Det kan handla om enkla vs-installationer för exempelvis bostäder eller kontor, eller mer komplicerade installationer för industrier, sjukhus eller badhus.

Panema består idag av 28st certifierade servicemontörer och 4st projektledare.

För Panema handlar vvs om smarta lösningar som fungerar utan avbrott. För oss är det dessutom viktigt att våra installationer är energioptimerade och vi hjälper gärna till att minska vatten- och energianvändningen där det är möjligt – till exempel genom injustering av värmesystem, byte till nya energisnåla pumpar eller termostatbyte.

Panemas vs-montörer är proffs på allt som har med både värme och sanitet att göra. Vs är ett stor område som rymmer mycket. Alltifrån installation av värmepumpar i bostäder till stora värmecentraler i industrier och allt däremellan.

Nedanstående priser gäller för vanliga servicearbeten (privatpersoner) för större arbeten gäller andra priser, vänligen kontakta oss för mer information. De flesta mindre servicearbeten exempelvis reparera en blandare eller en toalettstol och liknande utföres normalt till priset av minsta debitering. Även att titta på jobb eller göra hembesök för offert debiteras enligt denna prislista. Priser är inklusive moms.

Timpriser för löpande jobb
• Minimidebitering zon A inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 1950 kr (1365 kr efter ROT)
• Minimidebitering zon B inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2200 kr (1540 kr efter ROT)
• Minimidebitering zon C inklusive 1 arbetstimme och framkörning, 2500 kr (1750 kr efter ROT)
• Normal timdebitering 800 kr/timme (560 kr efter ROT). Per påbörjad timme efter startkostnaden. (1)
• Förhöjd timdebitering 960 kr/timme (840 kr efter ROT). Per påbörjad timme efter startkostnaden. (2)
• Sen avbokningsavgift. 850 kr (3)
• Material debiteras enligt Lundagrossisten´s gällande grundprislista.
• Bilkostnad för tillkommande besök (vanligtvis arbeten som pågår under flera dagar) 619 kr
1. Gäller när Panema tillhandahåller allt material som monteras.
2. Gäller vid utredningar/felsökningar, eller när Panema monterar/installerar material som kund tillhandahåller.
3. Vid avbokning senare än klockan 12:00 närmaste helgfria vardagen innan avtalad tid. Vid utebliven avbokning debiteras framkörning t.e.x. ingen hemma vid avtalad tid. I övrigt gäller leveransbestämmelser för konsument.
För samtliga arbeten gäller följande. Eventuella parkeringskostnader, trängselavgifter och färjeavgifter debiteras. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer. Moms ingår i samtliga priser enligt ovan. I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: Kommunicering med kund via telefon, e-post, sms och liknanden, resa till och från arbetsplatsen, leta parkering, ev. anskaffning av material, tid på plats, tidrapportering, skriva protokoll/intyg/ritningar och påfyllning material till servicebil.
Zon A gäller inom: Stockholm city.
Zon B gäller mellan följande: 2 mil runt Stockholm city.
Zon C gäller inom övriga kommuner i Stockholms län. Förutom Norrtälje, Uppsala och Nynäshamn där det även tillkommer milkostnad.

Ytterligare information
När beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura¬modellen gäller från den 1 januari 2016 att beställare ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.
1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
2. Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.
3. Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
4. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från faktureringen. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket. En administrativ avgift tillkommer i dessa fall på 250 kr.
Leveransvillkor
1. Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen (SFS1985:716) innehåller utförliga, till stor del tvingande, regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter. De följande bestämmelserna anknyter till och kompletterar rubricerande.
2. Fastighetens beskaffenhet. Konsumenten svarar för att fastigheten och dess VVS-anläggning har en sådan beskaffenhet som konsumenten uppgett, såvida inte företaget vid en fackmässig bedömning uppenbarligen borde ha insett att upp-gifterna inte stämde med de verkliga förhållandena.
3. Avgifter mm. Serviceavgifter, anslutningsavgifter, lösen av handlingar samt avgifter för besiktningar och kostnader för anmälningsritningar skall betalas av konsumenten.
4. Fackmässighet. Företaget skall utföra arbetet fackmässigt. Företaget skall också med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt.
5. Ritningar mm. Alla ritningar och tekniska handlingar som företaget överlämnat till konsumenten förblir företagets egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, skall återställas till företaget.
Ansvaret för riktigheten av ritningar, konstruktioner och uppgifter åvilar den part som tillhandahållit dem.
6. Undantagna arbeten mm. Om inte annat avtalats gäller följande: Alla byggnadsarbeten, som kan föranledas av de arbeten tjänsten omfattar:
• Håltagningar <30mm och ursparningar för rör samt för sådana konsoler, bär- och hängseljärn, som är avsedda för större apparater såsom varmvattencisterner mm samt efterlagningar av alla slag.
• Inklädningar av rörledningar eller värmare som skall döljas.
• Grävnings-, sprängnings-, dränerings-, grundläggnings- och igenfyllningsarbeten, eventuellt förekommande spåntning och vattenlänsningar samt framforsling av grus till rör-gravar.
• Arbeten som ankommer på vederbörande myndigheter.
• Alla slags målningsarbeten på arbetsplatsen
• Elektriska installationer och material.
• Asbestsanering
• Företaget tar inget ansvar vid skador på befintlig anläggning om det inte föreligger att företaget har varit vårdslöst.
• Skyddstäckning av golv, väggar och andra känsliga ytor. Det åligger beställaren att skyddstäcka. Panema tar inget ansvar p.g.a. bristande skyddstäckning.
7. Betalning. Betalning för utfört arbete skall erläggas senast 10 dagar efter fakturans poststämpel eller fakturadag. Fakturering får ske så snart arbetet färdigställs, dock får vid leverans av sakvaror av typ värmare, blandare, porslin, badkar, etc. á-conto-fakturering av varan pris inkl. moms så snart varan levererats till konsumenten. Där avtalet eller beräknat pris överstiger ett (1) basbelopp eller om arbetet pågår längre än en månad får delfakturering ske enligt betalningsplan eller i mån av utfört arbete. Levererat material förblir – i den omfattning lag medger – företagets egendom till dess att arbetet blivit till fullo betalt. Faktureringsavgift 50 kr
Dröjsmålsränta utgår enligt lag dock lägst 23 %- enheter per år.
8. Iordningställande, rengöring, städning. Det åligger konsumenten att om inte annat avtalats flytta möbler och andra föremål samt i övrigt tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras. Rengörning och städning (omhändertagande av emballage, spill och demonterat material etc.) Ingår inte i uppdraget. Företaget skall dock tillse att vid avlämnade utföra en grovstädning.
9. Skadestånd. Konsumenten har under i Konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada.
10. Garanti. För utfört arbete och levererat material lämnar företaget garanti för brist och fel under två år. För brist och fel som framträder efter garantitiden har företaget ett ansvar enligt konsumenttjänstlagen.
11. Reklamation vid fel mm. Företaget ansvarar för fel endast om konsumenten inom 2 månader efter det att han märkt felet eller inom den längre tid som kan anses skälig underrättar företaget (reklamerar).
Företaget har rätt att avhjälpa felet självt eller genom att anlita annat företag. Avhjälpandet får göras på annan plats än hos konsumenten. Konsumenten får avböja avhjälpande om han har något särskilt skäl till det. Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får företaget ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav.
12. Ångerrätt. 14 dagars ångerrätten gäller från dagen då bokning av tjänst görs. Påbörjas tjänsten inom 14 dagar från bokning eller avtalets tecknade gäller inte ångerrätten och konsumenten har genom tecknade av avtal eller bokning godkänt detta.
13. Tvist. Om det uppkommer tvist angående arbete som omfattas av dessa bestämmelser bör i första hand konsumenten vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvisten i den mån nämnden anser sig behörig

Anslut ditt företag till Dorunner

Vi hjälper dig att hitta fler jobb, marknadsföra ditt företag online och vi ger dig verktygen för att lyckas

Anslut företag

Certifikat & intyg

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring logotyp

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

BAS-P och BAS-U logotyp

BAS-P och BAS-U

Byggherren, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, ska med hjälp av BAS-P och BAS-U skapa förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt. Det är byggherrens eller uppdragstagarens ansvar att de som utses till BAS-P och BAS-U har erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper för uppdraget.

Behörig våtrum logotyp

Behörig våtrum

Behörig våtrum logotyp

Behörig våtrum

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Byggfelsförsäkring logotyp

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring logotyp

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring i 10 år. En byggfelsförsäkring ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i 10 år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet. För ett vanligt hus kostar en byggfelsförsäkring cirka 10 000 - 40 000 kr.

FORA logotyp

FORA

FORA logotyp

FORA

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

Företagarna (företagarorganisation) logotyp

Företagarna (företagarorganisation)

Företagarna (företagarorganisation) logotyp

Företagarna (företagarorganisation)

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten logotyp

Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.

ID06 logotyp

ID06

ID06 logotyp

ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal logotyp

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

Säker vatten logotyp

Säker vatten

Säker vatten logotyp

Säker vatten

En Säker vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande installationsregler, av legitimerade montörer och arbetsledare anställda i ett Auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Se fler certifikat & intyg

Dölj certifikat & intyg

Områden

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Enköping
Haninge
Heby
Huddinge
Håbo
Järfälla
Knivsta
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tierp
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Älvkarleby
Österåker
Östhammar
+ 14 områden - 14 områden

Se fler områden

Dölj områden

Tack för ditt omdöme! Omdömet är nu registrerat och kommer att genomgå granskning innan det publiceras.