DORUNNER

Dorunner App

Hämta

Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt
Bild på hus

Användarvillkor

Villkor och regler för uppdragsgivare

Denna hemsida och tjänst tillhandahålls av Dorunner AB (”Dorunner”) med organisationsnummer 556723-4603. Det går att använda Dorunner på många sätt; man kan lämna en offertförfrågan, lämna ett omdöme eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att vår marknadsplats ska vara trevlig och säker har vi användarvillkor och regler. Oavsett hur du använder Dorunner är det följande användarvillkor som gäller.

01. Kostnad

Det kostar ingenting att göra en offertförfrågan, skriva ett omdöme om ett företag eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

02. Användning

Den som gör en offertförfrågan eller lämnar ett omdöme, godkänner att Dorunner skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan. Det är inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.

Omdömen från kunder är en central del av vår tjänst och det är därmed av yttersta vikt att säkerställa att omdömen om våra anslutna företag inte är fabricerade. Vi kan därför komma attkräva att ni styrker att ni använt företaget i fråga, t.ex. med en bild på kvitto/faktura (eller liknande) innan omdömet publiceras.

03. Ej bunden

Den som gör en förfrågan på Dorunner är inte bunden att anlita ett företag från Dorunner. Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.

04. Missbruk

Det är inte tillåtet att förtala någon person eller företag, eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan eller omdöme. Missbruk kommer att anmälas och överträdelse kan komma att innebära att användarkontot spärras utan förvarning.

05. Erhållna svar

Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan. Dorunner garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baseradepå val av kategorier och region. Dorunner ställer krav på att anslutna företag förhåller sig till och respekterar våra villkor och regler.

06. Användarens ansvar

Det är användarens ansvar att utvärdera, kontrollera och anlita entreprenören.

07. Oseriösa företag

Oseriösa företag och företag som bryter mot villkor och regler skall anmälas till info@dorunner.se och kan därefter komma att stängas av från Dorunner.

08. Dorunners ansvar

Användare sluter avtal direkt med utföraren. Dorunner har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter. Dorunner tar inte ansvar och lämnar inga garantier för produkter och arbeten som utförs av företag som förmedlats via tjänsten. Dorunner kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.

Integritetspolicy och personuppgiftshantering

Det här är vår personuppgiftspolicy. Den talar om för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och varför vi (Dorunner org. nr 556723-4603, Karlavägen 50, 114 49, Stockholm) gör det.

När du använder våra tjänster och interagerar med oss delar du samtidigt personlig information. Vi använder den informationen för att tillhandahålla dig offerter och ev. försäkring (om du är kund till Dorunner HusAssistans), men också för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

Din integritet är viktig för oss. Därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina uppgifter och hantera din information försiktigt och varsamt.

Vad är personuppgifter?

När vi säger personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ (t.ex. ditt namn, din mailadress eller telefonnummer).

För oss är det viktigt att det är tydligt för dig vilka uppgifter vi samlar in, och hur vi använder dem. Därför innehåller den här policyn detaljerad information om allt som har med behandlingen av dina uppgifter att göra.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallat GDPR),annan tillämplig lagstiftning och föreskrifter från olika myndigheter. Alla uppdateringar som rör behandlingen av dina personuppgifter meddelas på vår hemsida.

Personuppgifterna vi samlar in

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig och vilka tjänster du använder. Informationen här nedanför anger exempel på information vi kan komma att behandla. Informationen behöver inte gälla för dig, utan är exempel på typer av informationen vi kan behandla om våra användare.

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell användare, för att ge dig bättre service genom våra kommunikationskanaler, för att kommunicera med digoch för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av ersättning om du har haft en skada).

Personlig information du delar med oss

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Marknadsföringspreferenser

Personnummer och andra officiella uppgifter

 • Personnummer
 • Folkbokföringsadress

Finansiell information och kontouppgifter

 • Bankkontonummer
 • Kontouppgifter
 • Annan betalningsinformation

Övrigt

Förutom allmän information ser du nedan exempel på övriga personuppgifter som Dorunner behandlar.

Telefonsamtal och röstinspelningar

 • Vi spelar in telefonsamtal mellan dig och våra anställda, samt analyserar och lyssnar på röstinspelningar du har gjort till vår kundtjänst.
 • Byggnadstyp och byggnadens egenskaper
 • Fastighetens skick
 • Byggnadens ålder och tillbehör
 • Boende och hyresgäster
 • Larm och låsskydd

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss. Nedan listas olika exempel på data vi kan samla in.

Direkt från dig

Vi kan inhämta uppgifter från dig när du interagerar med oss via olika kommunikationskanaler (t.ex. vår hemsida eller app).

Användande av vår app, hemsida och information publicerad på sociala medier

Vi använder nätidentifierare (cookies) när du använder vår app och besöker vår hemsida. Dessa är viktiga för att optimera din upplevelse och användning av de tjänster vi erbjuder dig. Läs mer om cookies på minacookies.se.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss. Nedan listas olika exempel på data vi kan samla in.

Förmedling och administration

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna förmedla offerter till dig. Vi använder också uppgifterna för administration och för att erbjuda dig tjänster som har anknytning till ditt engagemang hos Dorunner.

Hantera vår relation

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som användare, kommunicera med dig i våra kanaler samt tillhandahålla dig relevant information.

Tillhandahållande av tjänster från partners

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som användare, kommunicera med dig i våra kanaler samt tillhandahålla dig relevant information.

Verksamhetsutveckling

Vi använder personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, röstinspelningar, bilder och videoinspelningar för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster och genomföra marknadsundersökningar och andra analyser.

Marknadsföring

Vi samlar in och analyserar personuppgifter, som beteende i vår app och på vår hemsida (inklusive geobaserad information) för att kunna skicka anpassade erbjudanden till dig. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Utredning och penningtvätt

Vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering samt för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Vi använder också personuppgifter för att och hantera andra kommersiella risker.

Myndighetsrapportering

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

Upprättande av statistik

Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

Säkerhet och radering

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet, och alla dina personuppgifter krypteras.

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som i förekommande fall uppställs av gällande lag. Du har när som helst rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, rättsliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet. Om någon annan part utanför Dorunner behandlar personuppgifter för vår räkning ansvarar vi för att det utförs med omsorg och med krav på att Dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

Hur vi delar personuppgifter

Vi använder sekretess beträffande information rörande alla användare, och krypterar all känslig information.

I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta.

Behandling av personuppgifter som sker genom personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för Dorunners kontroll.

Beroende vilka av våra tjänster och produkter du använder kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

 • Myndigheter och nämnder – vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfarande;
 • Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår offerttjänst;
 • IT-leverantörer – vi kan komma att använda vissa specialistleverantörer för analys, underhåll och utveckling av Dorunners IT- och kommunikationssystem.

Överföring av uppgifter utanför EES

Dina personuppgifter lagras inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information försiktigt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder från ett land utanför EU/EES, till exempel beträffande molntjänstleverantörer med verksamhet i USA. All sådan överföring sker med tillämpning av Dataskyddsförordningen bestämmelser och med Dorunners säkerställande av din integritet.

Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

För oss är det viktigt att vi alltid hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt, och att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan se viss information under din profilsida. Om du önskar mer information är det bara att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att maila info@dorunner.se. Du har också rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Innan du får tillgång till informationen kommer vi att bekräfta din identitet.

Du har alltid rätt att begära rättelse av eller radering av information som du tycker är felaktig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas, om det inte finns laglig grund för vår hantering. Du kan också i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

Vem du kan kontakta

Dorunner är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Dorunner har också utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta helt utan kostnad. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t.ex. på grund av att de görs mycket ofta) får Dorunner ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på info@dorunner.se, alternativt vår Data Protection Officer, Carl Lidefelt (carl@dorunner.se).

Om du vill skriva brev går det såklart också bra, skicka det i så fall till:

Dorunner AB, Dataskyddsombudet, Karlavägen 50, 114 49, Stockholm

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

imy.se