DORUNNER

Dorunner App

Hämta

Psst! Vill du fortsätta att fylla i ditt uppdrag?

Det är bara några få saker kvar att fylla i, innan du kan få upp till 5 offerter från våra tjänsteföretag. Det är helt gratis att använda vår tjänst!

Fortsätt
Bild på person som slipar tak

Användarvillkor

Villkor och regler för våra företagskunder

Dorunners tjänst återfinns på www.dorunner.se. och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar (”Användarna”) att hitta tjänsteföretag (”medlemmar”) i form av leverantörer av hantverkstjänster, städhjälp etc. För att Dorunner.se ska vara en trevlig, säker och väl fungerande webbplats har vi följande villkor och regler för medlemmar (för motsvarande regler och villkor som avser användarna se våra ”Användarvillkor”).

Du kan hitta vår integritetspolicy här.

01. Allmänt

När ett företag blir medlem och/eller använder Dorunner accepterar företaget dessa allmänna villkor. Som regel tecknar Företaget och Dorunner även ett kompletterande avtal avseende medlemskap inkluderande ett saldo (kuponger och/eller krediter) som kan användas till att kontakta potentiella kunder. Avtalet är bindande.

Alla medlemmar erhåller en bevakningsprofil. Bevakningsprofilen syftar till att möjliggöra för Dorunner att matcha medlemsföretagen med relevanta offertförfrågningar (dvs. inom det geografiska område samt bransch företaget är verksamt). Länkar till offertförfrågningar skickas i så kallade matchmejl via e-post. E-postadressen är central för ett medlemskap. Det går även att få offertförfrågningar via SMS.

Att läsa offertförfrågningar är kostnadsfritt, men för att ta emot kontaktuppgifter till uppdragsgivare krävs att företaget investerar pengar och då erhåller man ett saldo med kuponger (eller krediter). Att kontakta uppdragsgivare är en möjlighet och inget krav (dvs. man måste inte svara på kunds förfrågan). När man väljer att kontakta en potentiell kund regleras detta mot innestående medel/saldo.

Medlemmar erhåller även en profilsida. Innehållet på profilsidan skall avspegla företaget och fungera som ett marknadsfönster gentemot potentiella kunder.

02. Grundkrav

För att bli medlem på Dorunner måste du vara företagare eller frilansare kopplat till ett på förhand godkänt egenanställningsföretag (e.g. Frilans Finans och Cool Company).

För att bli medlem skall följande krav uppfyllas:

 • Företaget eller egenanställningsföretaget innehar F-skatt
 • Företaget eller egenanställningsföretaget är momsregistrerat
 • Företaget, egenanställningsföretaget och/eller frilansaren har ej betydande och/eller gamla skulder hos Kronofogden
 • Företaget, egenanställningsföretaget och/eller frilansaren förbinder sig att följa tillämpliga lagar
 • Företaget eller frilansaren förbinder sig att utföra sålda tjänster på ett fackmannamässigt sätt

Dorunner förbehåller sig rätten att neka ett företag eller en frilansare medlemskap. Medlemmar som jobbar genom egenanställningsföretag har endast rätt att kontakta kunder inom vissa branscher/kategorier (fråga oss om du är osäker).

03. Ansvar och information

Medlemmen ansvarar för att tillhandahålla en korrekt e-postadress till Dorunner. Dorunner ansvarar inte för problem som uppstår på grund av felaktiga e-mailadresser, fulla inkorgar, spam filter eller inaktiva e-postadresser. Dorunner hjälper dock gärna till att efter förmåga reda ut den här typen av problem. Det åligger medlemsföretaget att informera Dorunner om eventuella uppdateringar av en e-postadress.

Medlemmen ansvarar för att meddela Dorunner i händelse av att verksamheten förändras på sådant sätt att man önskar att bevaka annan geografi eller bransch än vad som initialt avtalats. Denna typ av förändringar kan innebära att priset förändras. Medlem får inte uppge information som kan vara vilseledande eller felaktig, exempelvis avse ett annat företag. Dorunner ställer krav på att innehållet i upplagda medlemsprofiler ska vara korrekt och etiskt. Medlemsprofiler med stötande innehåll, oseriösa eller vilseledande budskap, överdrivna uppgifter eller påståenden är inte tillåtna. Dorunner förbehåller sig rätten att avgöra när en medlemsprofil bryter mot reglerna och har rätt att utan förfrågan plocka bort företaget.

Dorunner är ej part i de avtal eller transaktioner som uppstår mellan en användare (slutkund) och ett medlemsföretag. Dorunner tillhandahåller endast ett system och marknadsplats där företag kan hitta, skicka offert och skriva avtal med slutkund. Dorunner ansvarar inte för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som en följd av kontakter, offerter eller avtal som skapats genom Dorunners system.

Dorunner är inte ersättningsskyldiga vid eventuella tekniska störningar i tjänsten. Dorunner ansvarar inte för skada som kan härröras till uteblivna eller fördröjda matchningar av offertförfrågningar och företag. Någon ersättning utgår inte heller om Dorunner varit tvungen att ändra medlemsprofilen på grund av att denna ej följer Dorunners regler. Dorunner är ej heller skyldigt att lämna ersättning till följd av felaktiga uppgifter, skrivfel, förlust eller förvanskning av data på Dorunner.se.

04. Priser

Vad ett uppdrag kostar (och vad företaget/medlem betalar) är starkt knutet till följande faktorer:

 • Bransch (bygg, flytt, städ, etc.)
 • Upptagningsområde (geografier)
 • Volym (antal besvarade förfrågningar)

Priset är som regel överenskomna på förhand med en handläggare. Pris, bransch, geografiska områden och volym specificeras i avtalet. Om företaget väljer att köpa uppdrag eller teckna tilläggstjänster utöver vad avtalet specificerar sker detta till det pris som framgår vid köpet på hemsidan. Alla priser avseende Dorunners tjänster är exklusive svensk lagstadgad moms.

05. Betalning och saldo

Betalning sker mot faktura med 14 dagars betaltid eller med betalkort. Vid försenad betalning utgår krav på lagstadgad kostnad för betalningspåminnelse (60 kr) och i tillämpliga fall även inkassokrav (180 kr). Vid sen fakturabetalning förbehåller sig Dorunner AB rätten att hålla inne tjänsten tills betalning erlagts. Faktura levereras med post eller som e-post. För pappersfaktura tas för närvarande ut en avgift på 49 kr exklusive moms, och för faktura via e-post 19 kr exklusive moms. Eventuella uppkomna avgifter, till följd av sen betalning etc, kan komma att avräknas från medlemmens saldo.

Betalande medlemmar erhåller ett saldo på www.dorunner.se. Kunder kan köpa saldo på förhand till ett pris som sker i överenskommelse med en handläggare på Drounner, alternativt direkt på hemsidan. Ett saldo består av kuponger eller “credits”. Saldot används för att kontakta kunder. Vid kontakt sker en avräkning mot medlemmens saldo. Ett saldo på Dorunner är giltigt tills det är förbrukat alternativt under avtalad period. Kuponger är giltiga 30 dagar (om inte annat avtalats). Betalande medlemmar kan även göra extra köp av förfrågningar och extra köp av tilläggstjänster på hemsidan. Kostnader förknippat med extra köp faktureras i nästkommande månad.

06. Leverans av tjänsten

En medlemsprofil kommer normalt upp på sajten inom 24 timmar. Dorunner förbehåller sig risken för försening på grund av helgdagar som infaller nära inpå en beställning.

07. Uppsägnings- och bindningstid

Gällande avtalsvillkor så som uppsägningstid, bindningstid, månadskostnad, engångskostnad gäller alltid det avtal som träffats mellan medlem och handläggare på Dorunner. För frågor om ditt avtal ring Dorunner kundtjänst.

08. Hävning, överlåtelse av avtal samt återbetalning

Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Återbetalning av inbetalda medel sker ej. I händelse av att medlemsföretag utesluts avslutas samtliga avtal med omedelbar verkan, och kund har inte rätt till återbetalning och/eller kompensation. Om kund utesluts är kund inte skyldig att fullgöra eventuell bindningstid eller uppsägningstid.

Dorunner har rätt att överlåta detta avtal mellan Dorunner och det anslutna medlemsföretaget inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man. Medlemsföretaget kan inte överlåta avtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter till tredje part.

Konsumentlagstiftningens ”ångerrätt” är inte tillämplig mellan två företag, och kan således inte åberopas som ett skäl att häva ingånget avtal.

Dorunner har rätt att fortlöpande utföra kontroller av medlemsföretag, och utesluta de som inte uppfyller grundkraven (§2). Dorunner insamlar löpande omdömen och feedback från våra användare. Dorunner förbehåller sig rätten att omedelbart utesluta ett företag som vid upprepade påpekanden missköter sig genom att t.ex. uppvisa dåligt omdöme, vara hotfull mot uppdragsgivare, missköta sitt tjänsteåtagande, utföra ej fackmannamässiga arbeten, bryta mot Dorunners allmänna villkor och regler, eller på annat sätt agerat på ett sätt som kan upplevas som stötande för andra.

09. Avslut och förtida upphörande av avtal

Ett medlemsföretag kan närsomhelst begära att bli bortplockad från www.dorunner.se. Om detta krävs av ett medlemsföretag, kommer Dorunner att ta bort all publik information om företaget som Dorunner rår över, exempelvis profilsida och namn i företagskatalogen. I de fall ett företag önskar att bli bortplockat med kvarvarande bindningstid på abonnemang är företaget skyldigt att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser enligt gällande avtal.

Vid två förfallna och obetalda fakturor betraktat avtalet som avbrutet i förtid och Dorunner har därmed rätt att stänga ner gällande avtal.

Vid förtida upphörande av avtal har Dorunner rätt att slutfakturera medlemsföretag hela återstående avtalsvärde. Vid slutfakturering på grund av upphörande av avtal gäller 10 dagars betalningsvillkor.

Medlemsföretag som utesluts eller avbryter avtal i förtid har inte rätt att kräva ekonomisk kompensantion eller skadestånd.

10. Upphovsrätt och personuppgifter

Alla rättigheter till texter i medlemsprofilen och eventuella bilder överlåts till Dorunner AB. Alla rättigheter som är sammankopplade till en uppdragsförfrågan (kontaktuppgifter, beskrivning, bilder) är exklusiva till Dorunner AB. Att kopiera och distribuera information från uppdragsförfrågningar utan Dorunner ABs medgivande är ett brott mot upphovsrättsskyddet. Upphovsrättsskydd kan inte kringgås genom att exempelvis omformulera en beskrivning. Överträdelse mot denna punkt, genom att exempelvis sälja uppdragsförfrågningar till tredje part, eller använda uppdragsförfrågan på en annan sajt än www.dorunner.se, innebär att företaget omedelbart utesluts från tjänsten och blir föremål för skadeståndskrav motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) direkt och indirekt skada.

För att skapa en medlemsprofil hos Dorunner krävs vissa personuppgifter och företagsuppgifter. Dorunner lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att kunna fullfölja åtagandet till det anslutna företaget. Dorunner lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har medlemsföretaget rätt att få den information som Dorunner har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan medlemsföretaget begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall kundservice på e-post info@dorunner.se. Dorunner har rätt att publicera eventuella kundomdömen om medlemsföretaget.

11. Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantin innebär att en medlem kan få sitt köp krediterat (som ett tillgodohavande) om man inte har fått lämna en offert.

Trygghetsgarantin gäller i följande fall:

 • Uppdraget är felaktigt eller grovt bristfälligt i sitt innehåll, tex vid ogiltiga kontaktuppgifter
 • Uppdragsgivaren har anlitat en annan leverantör redan när medlemmen hör av sig första gången
 • Uppdragsgivaren söks vid flera tillfällen men återkopplar ej

Följande villkor gäller för att kreditering ska genomföras:

 • Medlem ska höra av sig med invändning inom sju (7) dagar efter köpet
 • Medlem ska registrera uppgifter om vilket uppdrag det gäller och orsak via formuläret (när man är inloggad som företag)
 • Uppdraget får ej vara äldre än fem (5) dagar när köpet görs (om man inte är först att köpa uppdraget)

Rätten till trygghetsgarantin förfaller för medlemmen om Dorunner bedömer att garantin missbrukas. Uppdrag som krediteras under Trygghetsgarantin kan användas som ett tillgodohavande i form av saldo. För köp som blir krediterade i linje med §11 gäller följande avseende tillgodohavandet; kuponger som krediteras måste förbrukas inom 30 dagar, och credits som krediteras måste förbrukas inom 90 dagar.

Vidare, så erbjuder även Dorunner sina medlemskunder möjligheten att tillfälligt pausa sitt abonnemang hos Dorunner vid uppvisande av giltigt sjukintyg för hela perioden som pausen avser. Dock är detta begränsat till ett tillfälle per år (rullande 12 kalendermånader), och max 3 månader i en och samma följd.

12. Ändrade villkor

Dorunner har rätt att ändra dessa villkor över tiden på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. Vid omfattande förändringar meddelas användarna mailledes. Aktuella regler och villkor återfinns på www.dorunner.se, och det är användarens skyldighet att själv gå in och läsa dessa med jämna mellanrum. Genom att fortsätta att använda tjänsten anses företaget ha godkänt förändrade regler och villkor. En medlem kan avregistrera sig från Dorunner genom att maila till info@dorunner.se

13. Skadeståndskrav

Handlingar ämnade att försämra Dorunners tjänst, vidareförmedla personuppgifter, förstöra Dorunners renommé eller på annat sätt agera illojalt mot Dorunner kan bli föremål för skadeståndskrav motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

14. Tillämplig lag

Dorunner AB är ett svenskt företag. Svensk rätt är tillämplig. Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

15. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse.

16. Cookies

Dorunner använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Dorunner använder i första hand cookies för att du ska kunna använda tjänsten på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare.