Att använda Dorunner är gratis, enkelt, tryggt och smart

Tips till dig som använder Dorunner

Checklista vid upphandling

Vi på Dorunner är måna om din upplevelse. Därför uppmanar vi alla våra användare att följa nedan rekommendationer för ett gott samarbete med din valda tjänsteleverantör och för att undvika tvister och missförstånd.

Gör ett ordentligt förarbete

 • Se till att du har alla tillstånd klara, exempelvis bygglov.
 • Ta in offerter från flera olika leverantörer. Det ger dig en bättre utgångspunkt inför ditt val.
 • Be om referenser. En seriös firma bör inte ha några invändningar mot detta.
 • Kontrollera att företaget innehar F-skatt, är momsberättigade och försäkrade, innehar aktuell behörighet/certifiering, samt inte har några skulder eller betalningsanmärkningar.

Dorunner gör kontroll av alla företag vid anslutning samt rutinmässigt, dock garanteras aldrig aktuell status för våra anslutna tjänsteföretag.

När du har valt tjänsteleverantör

Upprätta ett avtal

Innan arbetet påbörjas bör du upprätta ett avtal med leverantören som reglerar:

 • Omfattningen av arbetet
 • Början och avslut på projektet
 • Priset inklusive eller exklusive material, resor och övriga kringkostnader
 • Hur betalning skall ske och omfattningen av RUT-/ROT-avdrag (betala inte i förskott)
 • Eventuell försening och tilläggsarbeten

Gratis avtalsmallar finns bland annat på Villaägarnas webbplats.

Spara alltid kommunikation, fakturor och kvitton

 • Spara kommunikationen med din leverantör samt fakturor och kvitton. Det kan också vara en bra idé att fotografera under arbetets gång

Är du osäker i något sammanhang, ta kontakt med en branschkunnig.

Viktig information till användare

Kommunicera dina förväntningar och välj rätt leverantör

När det gäller att köpa tjänster är det lätt hänt att du som beställare och din tjänsteleverantör har olika syn på resultatet av det uppdrag som har utförts. Det bästa sättet att undvika detta är att i förväg vara noggrann i ditt val av leverantör, och de villkor som stipuleras för utförandet av arbetet.

Nedan går vi igenom de viktigaste punkterna som du bör känna till. Den första delen behandlar: Om du inte är nöjd, Reklamation, Garanti, Förseningar, Material samt Besiktning Längre ner på sidan hittar du tips som är bra att ha innan du anlitar någon. Detta kompletteras med information kring skriftliga avtal samt pris och betalning.

Är du inte nöjd med resultatet?

Om du inte är nöjd. Är du och hantverkaren inte överens? I sådant fall kan det vara bra att följa dessa steg för att hantera situationen på bästa sätt.

Klagomål lämnas i första hand till hantverkaren

Tala med din hantverkare. Enligt lag ska konsumentens klagomål lämnas till hantverkaren. I de allra flesta fall går det att komma fram till en lösning som båda kan acceptera. Vill du ha hjälp med reklamation finns det att få hos Konsumentverket. I nästa steg kan det vara läge att kontakta en besiktningsman. Om det visar sig att fel föreligger har hantverkaren rätt att åtgärda felet. Konsumenten har i sin tur rätt att hålla inne med betalning till arbetet är fullt ut utfört. Blir slutresultatet aldrig helt till din belåtenhet kan ett prisavdrag vara värt att diskutera med hantverkaren.

Kontakta hantverkarens branschorganisation

Om din hantverkare är med i en branschorganisation så kan du vända dig till den med ditt klagomål. Många branschorganisationer har egna reklamationsnämnder, försäkringar, garantier och fonder avsedda för sina medlemmar.

Rådgivning via intresseorganisationer

Är du själv medlem i någon intresseorganisation? Hör med dem i sådant fall då de kan hjälpa dig med kostnadsfri information och rådgivning. Ett exempel på branschorganisation är Villaägarnas Riksförbund.

Vid en tvist – kontakta Konsumentvägledningen

Ta kontakt med Konsumentvägledningen. Varje kommun har en Konsumentvägledning som du kan vända dig till. De ger dig råd vid tvister etc.
Begär att få ärendet prövat av ARN eller domstol. Att få hjälp ifrån Allmänna reklamationsnämnden är helt gratis. Domstolen vänder du dig till mot en avgift. Läs mer på Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Reklamation

Reklamerar gör du genom att meddela säljaren, exempelvis hantverkaren, att du inte godtar tjänsten och anser att den inte är korrekt. Vid reklamation är det alltså du som konsument som skall visa på att något gjorts fel av hantverkaren till skillnad mot när du utnyttjar hantverkarnas garanti.

Som konsument ska du alltid reklamera till den person som du har köpt tjänsten eller varan av. Om hantverkaren eller byggledaren hänvisar dig till exempelvis tillverkaren eller tredje part så gör han fel.

En reklamation ska komma in i rätt tid. Inom två månader räknas alltid som inom rätt tid. Dröjer du längre än två månader så går det istället över till en bedömningsfråga. Garanti är något som ibland lämnas frivilligt av hantverkare. Hur länge och hur långtgående denna är är olika hantverkare mellan, så håll noga koll detta.

Garanti

Garanti (fast egendom)

När det gäller fast egendom (bostäder, fritidshus etc.) så har du alltid tio års reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen. Detta gäller till exempel när du fått hjälp med att utföra målning, altanbyggen etc.

Garanti (lös egendom)

För lös egendom, exempelvis köksluckor, bord etc. så gäller alltid tre års reklamationsrätt.

Dessutom bör du ha kännedom om vissa ytterligare lagstadgade rättigheter man som konsument har.

Köper du själv material så gäller tre års reklamationsrätt på materialet.

Garanti innebär att om fel upptäcks på det som innefattas av garantin, så ligger bevisbördan vid eventuella fel hos honom eller henne.

Tänk på att om du väljer att köpa in material så kom överens med hantverkaren om han väljer att ta in materialet i sin garanti eller inte. Gör han eller hon det så gäller hantverkarens garantitid även för detta material.

Skadestånd

Skadestånd blir aktuellt om skadan har koppling till något som hantverkaren ansvarar för. De tre olika skadeståndstyperna är ​sakskada​, ​personskada​ och​ ekonomisk skada​. Vid skada är det viktigt att du kan styrka den skada som åsamkats dig.

Skadas din egendom har du rätt till ersättning. Exempel på sådana skador är repor i golvet, jack i väggen eller utspilld målarfärg. Dessutom har hantverkaren ansvar att inte smutsa ner i onödan, genom att t.ex. täcka för möbler vid golvslipning.

Försening av arbetet från hantverkarens sida kan också göra dig berättigad till skadestånd från hantverkaren. Detta kan förhandlas innan arbetets start i form av ett förseningsvite.

Avbeställning av en tjänst

Avbeställning är en rättighet för dig som konsument. Den kan göras redan innan ett arbete är slutfört, dock behöver du ersätta hantverkaren för:

 • Det arbete som han eller hon redan utfört
 • Ytterligare arbete som inte går att undvika
 • Inköpt material
 • Förluster som uppstått av att hantverkaren tackat nej till andra arbeten

Besiktning

Besiktning är ett sätt att kontrollera om hantverkaren gjort sitt jobb fackmannamässigt. Ta kontakt med en besiktningsman. Kom överens med hantverkaren gällande vem som ska stå för detta och vem som väljer besiktningsman. En besiktningsman har krav på sig att vara opartisk och sakkunnig. Om han påtalar att fel föreligger har du rätt att hålla inne på så stor del av betalningen som det kostar att åtgärda felet.

Avtal

Det är inget krav att skriva skriftliga avtal med hantverkare, och det hör inte heller till vanligheten att så görs. Även om muntliga avtal gäller precis som skriftliga gör du bäst i att ni tillsammans skriver ner era överenskommelser. Det är ett sätt att undvika tidskrävande diskussioner där ord kan stå mot ord.

När du, som konsument, anlitar en hantverkare för att få en tjänst utförd så skyddas dina rättigheter av konsumenttjänstlagen. Den ger dig som konsument rättigheter men även tjänsteutövaren skyldigheter. Dessutom är lagen tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att villkor och överenskommelser mellan dig och tjänsteutövaren som är sämre för dig är ogiltiga. Däremot är villkor och överenskommelser som är till din fördel giltiga och tjänsteutövaren är bunden till dessa.

Avtalsmallar

Det finns avtalsmallar framtagna tillsammans av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Dessa minskar risken för att oklarheter ska uppstå mellan dig och hantverkaren.

Vid renovering eller ombyggnad rekommenderas​ Hantverkarformuläret 17.

Ska du bygga nytt eller bygga till så rekommenderar vi istället​ ABS 18 formuläret.

Pris och betalning

Det finns huvudsakligen tre olika metoder som brukar gälla vid ersättning för utfört arbete.

Dessa är Fast pris, Ungefärligt pris samt Löpande räkning. Oavsett vilken typ av ersättningsform du väljer så se till att veta vad som ingår och vad som kostar extra.

Fast pris

Fast pris innebär att priset inte får ändras. Du vet vad arbetet kommer att kosta även om det kan tillkomma lite för oförutsedda händelser.

Ungefärligt pris

Ungefärligt pris handlar istället om att din hantverkare uppskattar vad arbetet kommer kosta. Här gäller huvudregeln att priset ej får överskridas med mer än 15%, för mark och rivningsarbeten gäller i vissa fall 25%.

Löpande räkning

Löpande räkning betyder att du betalar hantverkaren per timme. Ni kommer överens om ett timpris, vilket bör kompletteras med ett pristak.

Undvik förskottsbetalning

När det kommer till förskottsbetalning så bör det i regel undvikas. När arbetet är utfört har hantverkaren rätt att kräva dig på betalning. Samtidigt har du rätt att hålla inne med den del av betalningen som avser arbete du inte tycker är godkänt. Denna möjlighet ges ej vid förskottsbetalning. Vid större arbeten kan istället arbetet delas upp i steg, där betalning utgår efter att en del av arbetet är utfört och godkänt. Som konsument har du rätt till en specificerad faktura, och behöver inte betala innan du mottagit denna.

Spara alltid kvitton

Rekommendationen är att man som konsument ska spara kvitton i minst tre år. Dessa kommer väl till hands vid rättsliga instanser och klagomål, även om de inte är nödvändiga i samtliga fall.

ROT- och RUT-avdrag

Det är din utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt dig. Utföraren drar av halva arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Observera att du måste ha tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för rot- och rutarbete.

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Du får däremot ​inte rotavdrag:

 • för att bygga ett helt nytt hus
 • för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift

Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.

Rutavdrag

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet. Hushållsarbete som kan ge rätt till rutavdrag:

 • städning och tvätt
 • barnpassning, omsorgstjänster
 • enklare trädgårdsarbete

Rot- och rutavdragets storlek

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är på max 50 000 kr per år och person. Därtill gäller följande (från och med den 1 januari 2016):

 • Rotavdrag får göras med max 30% av arbetskostnaden.
 • Rutavdrag får göras med max 50% av arbetskostnaden. Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
 • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • Rutavdrag för matlagning slopas.

Om du till exempel har fakturerats 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan, och du som kund betalar 35 000 kr.

Checklista ROT- och RUT-avdrag

Det här bör du tänka på när du ska köpa tjänster och har för avsikt att använda rot- och rutavdrag.

1. Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du ska ha rot- och rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rot- och rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få avdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

2. Bostaden vid ROT-avdrag

 • Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.
 • Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år.
 • Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Du som bor i bostadsrätt uppger istället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

3. Bostaden vid RUT-avdrag

 • För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

4. Krav på utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Säkerställ att arbetet är avdragsberättigat enligt ROT/RUT

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till avdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Besök Skatteverket för att se exempel på arbete som berättigar till avdrag. Vi rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

(Källa: Skatteverket)

Dorunners roll​. Vår sajt har som syfte att sammanlänka tillgängliga tjänsteutövare med personer, företag och bostadsrättsföreningar som är i behov av hjälp. Dorunner / Dorunner AB är inte ansvariga för något som kan uppstå efter det att du som användare valt din tjänsteleverantör. Vi på Dorunner uppmanar alltid våra användare att ta referens(er) på det företag som ni valt som leverantör, samt följa allmänna råd och riktlinjer vid upphandling av tjänster.