Företagets logotyp

Gute städ

Omdömen (0)

G

Bo Lickander

  • Medlem på Dorunner sedan: 2013
  • Innehar F-skatt
  • Registrerad för moms

Gute städ ansvarar själv för informationen. Kontrollera att den stämmer innan du anlitar bolaget.

Om Gute städ


Kvalitetspolicy
Kvalitet är en del av vår företagskultur.
Kvalitet är en grundsten i all verksamhet inom Gutestäd AB. Begreppet kvalitet har blivit definierbart tack vare ISO-standarden och de metoder som beskrivs inom INSTA 800 standarden.
För oss handlar kvalitet om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar, genom att alltid utföra arbetet i överensstämmelse med det avtal som ingåtts. Därför är kontroll och dokumentation, bland annat i form av kvalitetsundersökningar och rapportering, viktiga för oss. På detta sätt kan vi försäkra oss om en konstant kvalitetsnivå, och ni som kund slipper oroa er för de servicefunktioner vi utför för er räkning.
Dessa principer utgör grunden för vårt kvalitetsledningssystem:
• Hos oss får ingen kund förloras på grund av reklamationer.
• Kundens behov, krav och förväntningar uppfylles, genom att
arbetet utförs i överensstämmelse med ingångna avtal.
• Vi arbetar för att vara och förbli kända och respekterade för hög leveranssäkerhet och kvalitet.
• Vi arbetar för att ständigt utveckla och effektivisera metoder, produkter och utrustning.
• Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålles och ökas genom lämpligutbildning och träning.
• Varje medarbetare strävar alltid efter att förbättra kvaliteten på sitt arbete.
• Personalen är ansvarsfull, motiverad och inte minst trivs på sin arbetsplats.
• Vi verkar för att ett väl fungerande samarbete råder med företagets leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet och leveranstider.
• Grundtanken i vårt ledningssystem är att förebygga fel i alla funktioner, så att det på alla nivåer skapas förutsättningar för kvalitetsriktigt arbete.
• Ledningssystemet utvecklas löpande och dokumenteras, så att det alltid är aktuellt och överensstämmer med den övriga utvecklingen i företaget.Bo Lickander, VD


Miljöpolicy

Gutestäd AB är ett Städföretag som ska förknippas med hög kvalitet och miljömedvetenhet. Vi ska möta våra kunders önskemål att på ett serviceinriktat sätt leverera miljöanpassade städmetoder och material . Driften av det egna företaget ska också präglas av samma miljömedvetenhet som vi har i våra uppdrag.
Gutestäd AB ska i sitt miljöledningsarbete leva upp till kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas, följa gällande miljölagstiftning och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar för att förebygga negativ miljöpåverkan.
En positiv miljöaspekt i Gutestäd ABs verksamhet är att vi kan bidra till att minska våra kunders miljöpåverkan genom att minska deras kemikalieanvändning , förlänga livslängden på golv och genom våra städrutiner hushålla med våra uppdragsgivares resurser.
Gutestäd ABs betydande miljöaspekter utgörs i övrigt av inköp av utrustning och städkemikalier, transporter, avfall och kunskap. Därför ska Gutestäd AB:

• Alltid kunna erbjuda våra kunder det mest miljöanpassade alternativet avseende metod och material
• Tillse att miljöhänsyn alltid tas vid val inköp av utrustning, kemikalier och förbrukningsmaterial
• Effektivisera transporter för att minska utsläpp från fossila drivmedel
• Ha goda rutiner gällande avfallshantering
• Tillse att alla medarbetare har den kunskap som krävs för att genomföra sina uppgifter på ett miljöanpassat sätt.

Vårt interna miljöarbete utvärderas och revideras kontinuerligt.

Helsingborg den 4 september 2013


Bo Lickander; VD

Certifikat & Intyg

Notera att företagen själva lägger upp de kvalitetsstämplar de besitter och vill berika sin profil med. Vi gör vissa stickprov, men för att vara helt säker kan du själv be företaget styrka tillhörighet. På de flesta branschorganisationernas hemsidor kan du dessutom söka i medlemsregister för att verifiera medlemskap.

certifikatlogo

Kollektivavtal

Läs mer

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

certifikatlogo

Ansvarsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättliga regler och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06.

Omdömen

Gute städ har inte fått något omdöme ännu.